Công thức chọn tụ bù

Để chọntụ bù  cho một tải nào đấy thì ta cần biết công suất (P) của tải đó và hệ số công suất (Cosφ) của tải ấy :
kém chất lượng sử ta mang công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 ( trước khi bù, cosφ1 nhỏ còn tgφ1 lớn )
Hệ số công suất sau lúc bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 ( sau lúc bù, cosφ2 lớn còn tgφ2 nhỏ)
Công suất phản kháng bắt buộc bù là Qb = P (tgφ1 – tgφ2 ).
Từ công suất cần bù ta chọn tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù.
nhái sử ta với công suất tải là P = 100 (KW).
Hệ số công suất trước lúc bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88
Hệ số công suất sau lúc bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33
Vậy công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 – tgφ2 )
Qbù = 100( 0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr)